تبليغات X
tamirat
عناوین مطالب

<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"> </p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></strong></a></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></strong> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری توسط تیم</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">ما صورت می گیرد. اولین کامپیوتر در برلین ساخته شد. کارشناسان گروه تعمیرات کامپیوتر ما با شناخت کافی که از قطعات و لوازم کامپیوتری که دارند میتوانند کامپیوتر شما را با هر نوع برند و سیستم عاملی را که دارد تعمیر کنند و یا برای شما سیستم آن را ارتقا دهند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"> </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"> </p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"> </p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.5pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">خدمات مرکز تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">مرکز</span></span></span><a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">ما به منظور جلب رضایت مشتری و کمک به ایجاد رضای خاطر خدمات خود را به سه شیوه انتخابی کاربران گرامی انجام می دهد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">خدمات تلفنی مرکز تعمیرات کامپیوتر</span></span></strong></span></span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">در بسیار از موارد مشکلات کامپیوتری از معایبی هستند که با یک راهنمایی ساده و بدون نیاز به ایاب و ذهاب کامیپوتر تا مرکز</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">می توانند برطرف  شوند. از این رو شما کاربران گرامی می توانید با تماس با کارشناسان</span></span></span> <strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></strong> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">ما به رایگان از خدمات تلفنی و پشتیبانی برای رفع مشکل سیستم خود به سادگی بهره ببرید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">خدمات حضوری در محل مرکز تعمیرات کامیبوتر</span></span></strong></span></span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">اگر مشکل با بررسی و پشتیبانی تلفنی کارشناسان مرکز</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">برطرف نشد و یا نیاز فوری به تعمیرات کامپیوتر خود داشتید، بلافاصله مرکز تعمیرات کامپیوتر یکی از زبده ترین کارشناس های مرکز را به محل شما ارسال می کند تا مشکل شما در کمترین زمان ممکن برطرف گردد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">خدمات مرکز تعمیرات کامپیوتر در مراجعه کاربران گرامی به مرکز</span></span></strong></span></span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">مرکز</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"><strong><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">تعمیرات کامپیوتر</span></span></strong></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">همواره و در هر زمانی پذیرای شما کاربران گرامی برای تعمیر و شناسایی خرابی های کامپیوتر شما می باشد. حتی اگر شما خود امکان ایاب و ذهاب کامپیوتر را تا محل مرکز تعمیرات کامپیوتر نداشتید می توانید درخواست کنید با ارسال یک پیک کامپیوتر شما را تا مرکز</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">برای انجام اقدامات لازم تعمیرات ببرند و مرکز تعمیرات کامپیوتر ما پس از انجام خدمات لازم و رفع مشکل برای شما سیستم را ارسال کند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"> </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:13.5pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">رایج ترین معایب سخت افزاری در تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"> </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">معایب رایج هارد دیسک</span></span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">هارد دیسک قطعه ای است در کامپیوتر برای حفظ و نگهداری اطلاعات کامپیوتر به کار می رود. از آنجایی که اطلاعات برای شما بسیار با ارزش است</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">در این بخش از کامپیوتر بسیار مهم و حساس است. هارد دیسک ها در دو نوع</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black"> ssd  </span></span></span><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">و</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black"> hdd    </span></span></span><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">با سایز های متفاوت در بازار موجود هستند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">ضربه خوردن هارد دیسک</span></span></strong></span></span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">این نوع خرابی از بیشترین مشکلات مراجعه شده به مرکز</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">است چرا که هارد دیسک ها در هر دو نوع اکسترنال و اینترنال بسیار حساس بوده و با ضربه های خفیف هم آسیب می بینند. کارشناس های مرکز اکیدا توصیه می کنند بعدا از ضربه هارد دیسک را به سیستم متصل نکنید زیرا باعث آسیب بیشتر می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">خرابی منطقی هارد دیسک</span></span></strong></span></span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">این خرابی ها گاهی هیچ آثار فیزیکی ندارد اما اطلاعات شما بر روی هارد نمایش داده نمی شود و یا خطای فرمت کردن دیسک را نمایش می دهد. اگر اطلاعات شما روی هارد دیسک مهم نبود هارد دیسک را فرمت کنید ولی اگر مهم بود به هیج عنوان فرمت نکنید که اطلاعات شما از بین می رود و سریعا به مرکز</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">برای بازیابی اطلاعات و تعمیرات هارد دیسک خود مراجعه کنید</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">بد سکتور هارد دیسک</span></span></strong></span></span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">بدسکتور هارد دیسک می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد از جمله نفوذ گرد و غبار به داخل هارد دیسک تا ضربه خوردن هارد دیسک و .. را می توان بیان کرد. انواع بدسکتور هایی که رخ می دهند بدسکتور های فیزیکی و بدسکتور های نرم افزاری هستند که بد سکتورهای فیزیکی عموما قابل تعمیر نیستند. برای رفع بدسکتورهای هارد دیسک روش های متفاوت ی وجود دارد، کارشناسان مرکز</span></span></span><a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">ما متناسب با شدت آسیب وارده و اهمیت اطلاعات شما بهترین راه را برای رفع این مشکل انتخاب و اعمال می کنند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">خرابی چیپ های شمالی و جنوبی مادر برد</span></span></strong></span></span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">در مادر برد های نسل جدید این دو چیپست شمالی و جنوبی مادر برد با هم ترکیب شده و تبدیل به یک چیپست شده اند. اما در مادر برد های قدیمی این دو چیپست با نام های</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black"> MDH  </span></span></span><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">و</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black"> ICH </span></span></span><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">شناخته می شوند. کارشناسان مرکز</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">ما از نشانه های رایج در خرابی چیپ های مادر برد خال زدگی و بادکردگی، سوئیچ نشدن دستگاه  و رسیت شدن پشت سرهم کامپیوتر را نام می برند</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">سوختن قطعات مختلف در مادربرد</span></span></strong></span></span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">یکی از مهم ترین دلایلی که در مرکز</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" target="_blank" title="تعمیرات کامپیوتر"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue">تعمیرات کامپیوتر</span></span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">برای این اتفاق دیده شده است، ناسازگاری منبع تغذیه کامپیوتر است که استاندارد نبوده و باعث سوختن قطعات مختلف کامپیوتر می شود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"> </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"> </p> …

مشاهده بیشتر »

<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"> </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">تعمیرات تلویزیون در مرکز تخصصی نمایندگی ایکس ویژن</span></span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">مرکز تعمیر</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d9%88%db%8c%da%98%d9%86/" style="color:blue; text-decoration:underline"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">نمایندگی ایکس ویژن</span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">با بیش از یک دهه تجربه در زمینه ی تعمیر برد و انواع تلویزیون از جمله</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black"> ( LCD , LED , Plasma , CRT ) </span></span></span><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">با بهره گیری از کادر متخصص تعمیر تلویزیون، آمادگی دارد</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/services/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86/" style="color:blue; text-decoration:underline"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">تعمیرات تلویزیون</span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">های شما را در اسرع وقت و با قیمت بسیار مناسب در منزل یا محل کار به عهده بگیرد. وجه تمایز این گروه از لحاظ فنی : تسلط کامل کارشناسان به آخرین تکنولوژی ساخت و تعمیر انواع تلویزیون و برد , آنالیز و تحلیل با بهره گیری از جدیدترین تجهیزات</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/services/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86/" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank" title="تعمیر تلویزیون"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">تعمیر تلویزیون</span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">و از طرفی دیگر قیمت بسیار مناسب تعمیرات و قطعات می باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">از جمله خدمات قابل ارائه توسط نمایندگی ایکس ویژن تعمیر تلویریون در استان های هم جوار تهران ( البرز , قم , اراک ، قزوین و …) , اعزام نیروی متخصص و مجرب به همراه قطعات مورد نیاز به این استانها در اسرع وقت , پذیرش کار از همکاران دارای مجوز رسمی و تعمیر و فروش برد انواع تلویزیون می باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">نمایندگی ایکس ویژن با بیش از یک دهه تجربه در زمینه ی</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/services/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86/" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank" title="تعمير تلويزيون"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">تعمیر تلویزیون</span></span></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">با بهره گیری از بهترین تعمیرکاران تلویزیون، آمادگی دارد تعمیرات تلویزیون های شما را در اسرع وقت و با قیمت مناسب در منزل یا محل کارتان به عهده بگیرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span><br /> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">وجه تمایز مجازسیما دیگر رقبا، به روز بودن و تسلط کامل کارشناسان به آخرین تکنولوژی ساخت و ت</span></span></span><u><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:blue"><a href="https://service-ir.ir/services/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86/" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank" title="تعمیر تلویزیون ">عمیر تلویزیون </a></span></span></span></u><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">و شناخت تخصصی مدارها و تحلیل خرابی میباشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span><br /> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">این امر باعث گردیده تا ابتدا با جستجوی دلیل خرابی و شناسایی مدار آسیب دیده با تعویض قطعات و تعمیر بردها ،جلوگیری از تعویض کامل آن کرده و از تحمیل هزینه سنگین به مشتری جلوگیری</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black"> !.</span></span></span><br /> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">یکی از نمونه های این مطلب ، تعمیر آبخوردگی پنل میباشد که به علت وجود جزئیات فراوان و عدم تخصص کافی دیگر رقبا ،فقط در این مرکز انجام میگیرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">تعمیر تلویزیون آب خورده</span></span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">آب خوردگی یکی از رایج ترین دلایل خرابی پنل های تلویزیون می باشد که موجب تخریب برد آدرس پنل ،اتصالات فلت پنل،برد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black"> tcon </span></span></span><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">و حتی برد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black"> main </span></span></span><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">می گردد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">نشانه های آب خوردگی</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">:</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">تشکیل خطوط رنگی عمودی در صفحه تلویزیون از اولین نشانه های آب خوردگی است که نشانه ای از تخریب اتصالات پنل می باشد.قطعی کامل تصویر نیز نشانه ای از تخریب برد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black"> tcon </span></span></span><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">و برد آدرس و یا حتی در صورت آب خوردگی زیاد تخریب برد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black"> main </span></span></span><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">می باشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">در بسیاری از موارد تلویزیون نشانه های آب خوردگی دارد اما هیچ آبی بر روی تلویزیون نریخته است که در این صورت آب خوردگی ناشی از بخار آب موجود در هوا  می باشد که معمولا در تلویزیونهایی با عمر بالای 5 سال رخ می دهد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">مرکز تعمیر تلویزیون نمایندگی ایکس ویژن</span></span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">تعمیرات و رفع اختلالات ایجاد شده در انواع تلویزیون و برد دستگاه‌ها اگرچه ادعای بسیاری از مراکز فعال در سطح شهر می‌باشد لیکن با توجه به پیشرفت ساخت و تولید جدید تلویزیون انواع برندها ، آنالیز و تعمیرات انجام شده می‌بایست به دست کارشناسان و متخصصانی صورت پذیرد که ضمن آشنایی و تسلط کامل با پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ و تجهیزات روز دنیا، دانش فنی مورد نیاز را کسب کرده باشند ؛ لذا عدم توجه به این امر و مراجعه به مراکز غیرمجاز جهتِ انجامِ تعمیرات انواع تلویزیون و برد ، سبب می‌گردد تا بسیاری از دستگاه‌ها پس از تعمیر در مرکز غیرمجاز، هیچ‌گاه کیفیت اولیه خود را بازنیابند و گاهی با خرابی بیش از پیش، امکان بهبود و تعمیر آن‌ها برای همیشه از بین برود</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">نکات بهینه مرتبط با تعمیرات تلویزیون</span></span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">با رعایت کردن نکات زیر میتوانید از دستگاه تلویزیون خود استفاده بهینه ای داشته باشید، همچنین موجب می شود در مدت زمان طولانی تری دستگاه شما نیازمند پروسه ی</span></span></span> <a href="https://service-ir.ir/services/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86/" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank" title="تعمیر تلویزیون "><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">تعمیرات تلویزیون</span></span> </a><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">نباشد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">:</span></span></span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">از قرار دادن تلوزیون در مقابل تابش مستقیم آفتاب جلوگیری کنید چرا که موجب داغ شدن دستگاه و آب شدن قطعات داخلی می شود و در هنگام</span></span> <a href="https://service-sony.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86/" style="color:blue; text-decoration:underline"><strong><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">تعمیرات تلویزیون</span></span></strong></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">باید برد به طور کامل تعویض شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">.</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">به هیچ عنوان تلویزیون خود را کاور نکنید و همچنین در محیط در بسته قرار ندهید، دستگاه نیاز به تهویه دارد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">.</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">برای پاک کردن صفحه نمایش از دستمال خیس استفاده نکنید چرا که نمایشگر شما می سوزد و یا ترکیب رنگی آن به هم میریزد و برای بازکشت به حالت قبل باید</span></span> <a href="https://service-sony.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86/" style="color:blue; text-decoration:underline"><strong><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">تعمیرات تلویزیون</span></span></strong></a> <span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">انجام شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">.</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">از قرار دادن مایعات، وسایل فلزی و مغناطیسی در کنار تلویزیون بپرهیزید چرا که دستگاه شما را دچار اختلال می کند و در صورت ریختن مایعات دستگاه را فوری از برق بکشید چون خسارتی را که برق ایجاد میکند نمی توان در فرآیند های</span></span> <a href="https://service-ir.ir/services/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86/" style="color:blue; text-decoration:underline"><strong><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">تعمیرات تلویزیون</span></span></strong> </a><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">جبران کرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">.</span></span></span></span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"> </p> …

مشاهده بیشتر »